Veranderingen in Immoland

EPC gemeenschappelijke delen voor kleine appartementsgebouwen met minder dan 5 kavels

Wie een appartement te koop of te huur stelt, moet een energieprestatiecertificaat (EPC) van het appartement kunnen voorleggen aan de koper of huurder. Sinds 2022 is ook een EPC verplicht voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw. Omdat voor minstens 130.000 gebouwen zo een EPC GD moet worden opgemaakt, is de verplichting gefaseerd ingevoerd.
In de derde en laatste fase zijn de kleine appartementsgebouwen met minder dan 5 gebouweenheden (waarvan minstens 2 appartementen) aan de beurt. Tegen uiterlijk 1 januari 2024 moeten zij over een EPC GD beschikken.
Sinds 1 januari 2022 moeten grote appartementsgebouwen met minstens 15 gebouweenheden over een EPC gemeenschappelijke delen (EPC GD) beschikken. De middelgrote appartementsgebouwen (5 tot 15 kavels) moeten uiterlijk tegen 1 januari 2023 over een EPC gemeenschappelijke delen te beschikken. Voor deze laatste groep worden de controles op de aanwezigheid van het EPC GD in het voorjaar van 2023 opgestart.
Verkooprecht: wijzigingen aan 10%-tarief voor landbouwgrond
In tegenstelling tot voorgaande jaren, zijn er dit najaar geen grote veranderingen op til in het Vlaams verkooprecht. Er komt wel nog een wijziging van de omschrijving van de landbouwgronden die in aanmerking komen voor het 10%-tarief. De huidige definitie houdt immers rekening met de feitelijke toestand voorafgaand aan de verkoop en niet met de bestemming. Dit geeft aanleiding tot oneigenlijk gebruik van het 10%-tarief. De Vlaamse regering kiest ervoor om voortaan enkel te kijken naar de stedenbouwkundige bestemming. Deze wijziging treedt in werking op 1 januari 2023.
Andere belangrijke wijziging: de verlenging van twee naar drie jaar voor de tolerantie van het causaal verband bij het 1%-tarief. Concreet: als de koper een andere woning of bouwgrond in bezit heeft, zal hij voortaan een jaar langer de tijd krijgen om die te verkopen en het 1%-tarief te kunnen genieten. Er wordt voorzien in terugwerkende kracht tot 1 januari 2022. Publicatie in het Belgisch Staatsblad wordt eerstdaags verwacht.
Nog binnen het verkooprecht: 2023 is het laatste jaar waarin je als koper kan kiezen tussen de meeneembaarheid met de oude tarieven of de nieuwe tarieven. Dit keuzestelsel wordt op 1 januari 2024 ten grave gedragen.
Renovatieverplichting voor residentiële woningen
Wie een residentieel goed aankoopt (een huis, appartement, studio, …) met aktedatum vanaf 1 januari 2023 moet de woning binnen 5 jaar aan een minimaal energieprestatieniveau laten voldoen. Bij aanvang is dat label D, zowel voor ééngezinswoningen (huizen) als voor meergezinswoningen (appartementen, studio’s en kamers). Deze minimale energieprestatie-eis zal met tussenstappen verder worden verstrengd. De koper heeft vijf jaar de tijd om het vereist energieniveau te halen. Eens de werken afgerond zijn, moet er nieuw EPC worden opgemaakt om te kunnen nagaan of het vooropgestelde energielabel is behaald.
EPC-informatieplicht vanaf 2023 ook voor grote niet-residentiële gebouwen
Vanaf 1 januari 2023 komt er ook een EPC-plicht voor ‘grote’ niet-residentiële gebouwen. Die zullen vanaf dan bij verkoop, erfpacht, opstal over een EPC moeten beschikken. Wordt er publiciteit gemaakt, dan moet dit EPC er zijn bij de eerste publicitaire bekendmaking. Belangrijk om te onthouden voor de vastgoedmakelaar is dat hij bij de opmaak van een onderhandse akte de verplichting heeft om te vermelden of er een EPC NR voorhanden is en of dit aan de koper werd meegedeeld. Bij verkoop, erfpacht en opstalrecht moet het EPC NR aan de verwerver ter beschikking gesteld worden. Bij huur volstaat het om een kopie aan de huurder te overhandigen bij de contractsluiting. Het nieuw ingevoerde certificaat moet door een energiedeskundige type D opgemaakt worden, is 5 jaar geldig en wordt afgekort als ‘EPC NR’.
Energiedelen: wijzigingen in 2023
Door de hoge energieprijzen wordt massaal gezocht naar manieren om de energiefactuur te verlagen. Eén van de mogelijkheden is ‘energiedelen’. Wie zonnepanelen heeft, consumeert een deel van die stroom zelf. In plaats van het overschot te injecteren op het net kan je er ook voorkiezen om het overschot te delen met anderen. In appartementen was het voor eigenaars tot nu toe niet interessant om collectief zonnepanelen te leggen. Die energie kon immers enkel voor gemeenschappelijke delen gebruikt worden, zoals de lift of de verlichting in de gang. Nu kan het overschot gedeeld worden met de bewoners of eigenaars voor hun eigen gebruik.
Aan het energiedelen zijn een aantal voorwaarden verbonden. Zo moeten alle deelnemers onder meer beschikken over een digitale meter en moeten alle partijen dezelfde energieleverancier hebben. Deze laatste voorwaarde komt vanaf 2023 evenwel te vervallen. Het zal dus niet meer noodzakelijk zijn dat alle partijen dezelfde energieleverancier hebben wat de mogelijkheden van het energiedelen ook zal vergroten in appartementsgebouwen.
Vanaf 2023 kunnen verschillende afnemers ook samen een gemeenschap oprichten die investeert in stroomproductie en vervolgens de opgewekte energie verdeelt onder de leden.
Het nieuwe capaciteitstarief vanaf 1 januari 2023
Na eerder uitstel voor de invoering van het capaciteitstarief in 2022, voert de VREG het capaciteitstarief in op 1 januari 2023. Het capaciteitstarief is een nieuwe berekening die vanaf 1 januari 2023 wordt toegepast voor de berekening van een deel van de nettarieven. Door de invoering van het capaciteitstarief hoopt de VREG het elektriciteitsnet minder te belasten. Het capaciteitstarief moet Vlaamse gezinnen aanmoedigen hun verbruik over de dag te spreiden waardoor het elektriciteitsnet niet overbelast geraakt.
Beperking indexering huurwoningen: wat in het najaar van 2023?
Huurders van energieverslindende woningen krijgen vandaag niet alleen te maken met torenhoge energiekosten, de hoge inflatie zorgt ook voor een dure indexering van hun huurprijs. De 3 gewesten hebben beslist om de huurprijzen op basis van het EPB-certificaat voor één jaar te beperken. Elk gewest legt daarbij haar eigen nuances. In het najaar van 2023 (Vlaanderen: 01 10 2023 / Brussel: 14 10 2023 / Wallonië: 01 11 2023) loopt de regeling ten einde en wordt er teruggekeerd naar de volwaardige indexatie. Bij ‘energieverslindende woningen’ mag de verloren gegane indexatie echter niet ingehaald worden. Om dat te bewerkstelligen wordt er een ‘correctiefactor’ toegevoegd aan de indexatieformule.
Brusselse hervorming registratierechten uitgesteld tot 1 april 2023
De Brusselse regering heeft het ontwerp van ordonnantie goedgekeurd dat het abattement op de registratierechten hervormt en een aanvullend (renovatie-)abattement invoert. De tekst moet wel nog ter goedkeuring langs het Brussels parlement. De ordonnantie zou op 1 april 2023 in werking treden.
Mijn VerbouwPremie: online aanvraagplatform beschikbaar vanaf 01/04/2023
Op 15 juli 2022 besliste de Vlaamse regering om een hogere Mijn VerbouwPremie toe te kennen aan eigenaar-bewoners van appartementen die behoren tot de laagste en middelste inkomenscategorie voor investeringen in gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw. De nieuwe regelgeving zal echter ook aanpassingen vergen aan het online aanvraagloket van Mijn VerbouwPremie, zowel voor wat betreft aanvragen door VME’s of andere investeerders voor de gemeenschappelijke delen enerzijds als voor aanvragen door eigenaar-bewoners voor de hogere premie voor werken aan de gemeenschappelijke delen anderzijds. Verwacht wordt dat het online platform voor de aangepaste aanvragen voor de gemeenschappelijke delen door VME’s of andere investeerders dan de eigenaar-bewoners beschikbaar zal zijn vanaf 1 april 2023.
Langetermijnsparen voor onroerende investeringen
2023 zal het laatste jaar zijn waarin je kan genieten van het fiscaal voordeel van het langetermijnsparen voor onroerende investeringen. Vanaf 1 januari 2024 wordt de toegang afgesloten. De bestaande contracten blijven evenwel gerespecteerd worden.
Hervorming tarieven notariaat
Vanaf 1 januari betaalt de koper een stuk minder ereloon aan de notaris. De hervorming van de tariefstructuur van het notariaat wordt dan immers van kracht. Minister Van Quickenborne garandeert dat daarmee een besparing wordt gerealiseerd van €1.000 voor goedkopere woningen, gradueel dalend naargelang de prijs van het aangekochte goed toeneemt.

Bron: CIB - Vlaanderen

Vraag uw gratis schatting aan Schatting Blijf op de hoogte Schrijf u in