Strikt gezien is er in huidige situatie geen sprake van een verplichting in hoofde van de verhuurder om de huurder nog langer in het huurpand te laten.

Dringende verhuis

Vindt een dringende verhuis plaats, dan moet wel rekening worden gehouden met de regels rond social distancing. Bij de verhuis mag men zich maximaal laten bijstaan door één persoon buiten het gezin. De verhuis laten organiseren door een verhuisfirma is tevens toegestaan, met dien verstande dat men de verhuisfirma dan niet mag helpen.

Bezetting ter bede

Een en ander belet uiteraard niet dat de verhuurder er toch mee kan instemmen om de huurder bijvoorbeeld een maand langer in het huurpand te laten verblijven. Dit wordt bij voorkeur geregeld door middel van een overeenkomst van bezetting ter bede. Deze geeft aan de huurder slechts een precair gebruiksrecht en aan de verhuurder dus de mogelijkheid om te allen tijde aan deze gedoogzaamheid een einde te maken.

Bezettingsvergoeding
Het is mogelijk om een bezettingsvergoeding te koppelen aan het verdere verblijf van de huurder in het pand. Belangrijk is dan wel om hier te spreken over een “bezettingsvergoeding” en niet over een “huurprijs”; dit om te beletten dat nadien zou worden geargumenteerd dat een nieuwe woninghuurovereenkomst tot stand zou zijn gekomen.

Kan de huurder een verlenging van de eigenlijke woninghuurovereenkomst afdwingen?

In aansluiting op bovenstaande, komt ook de vraag voor of de huurder een verlenging van de eigenlijke woninghuurovereenkomst (dus los van een bezetting ter bede) kan afdwingen. Feit is dat deze figuur in de meeste gevallen niet zal kunnen toegepast worden, gezien deze door de huurder op straffe van nietigheid moet worden aangevraagd uiterlijk één maand voor de vervaldatum van de huur. Bovendien moet de huurder het bewijs leveren van uitzonderlijke omstandigheden, die hem niet in de mogelijkheid stellen om zich elders te huisvesten, bijvoorbeeld diens hoge leeftijd, een behartenswaardige sociale situatie of ernstige ziekte.

 

 

(Bron: CIB studiedienst)

Laatste artikelen

Zet ook uw pand in de kijker

Structura zorgt voor een uitstekende service.

Ontdek hier wat uw voordelen zijn en maak meteen een afspraak!